Rittenoverzicht

Visie TCT93

Visie Toerclub Tilburg 93

Toerclub Tilburg 93 heeft hieronder de volgende visie voor de komende 4 jaar geschetst. Deze is gebaseerd op de statuten en het huishoudelijke reglement waarin de doelstelling van de vereniging is vastgelegd. Daarnaast is in 2013 een beleidsplan TCT93 2013-2018 besproken waarin een aantal voornemens van het bestuur is benoemd.

Doelstelling uit het huishoudelijk regelement
“De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de fietsrecreatiesport in al haar verschijningsvormen en het behartigen van de met fietsrecreatiesport verband houdende of daaruit voortvloeiende belangen van haar leden.” “Zij tracht dit doel te bereiken door het bieden van gelegenheid tot het beoefen van de genoemde sport en het geven van trainingsmogelijkheden in de sport. Het nemen van maatregelen en het treffen van voorzieningen om de veiligheid van de beoefenaren van deze sport zo hoog mogelijk te stellen. Het houden van en organiseren van en medewerken aan evenementen op het gebied van de fietsrecreatiesport. Het samenwerken met andere verenigingen of instellingen met eenzelfde of soortgelijk doel. Dit alles in de ruimste zin van het woord zonder dat de vereniging één en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.”

Visie
TCT93 is een fietstoervereniging waarin alle aspecten van het gezamenlijk fietsen aan bod komen: het niet in wedstrijdverband wielrennen, toerfietsen met verschillende snelheden in verschillende groepen, mountainbike, gravelen en het recreatieve fietsen. TCT93 is een veelzijdige, actieve en gezichtsbepalende fietsvereniging in Tilburg en omstreken. De vereniging richt zich op jong en oud, waarbij voortdurende verjonging en meer vrouwelijke leden speerpunten zijn.